COVID Nieuwsoverzicht week van 8 juni-12 juni

16 jun 2020 | Nieuws

In het nieuwoverzicht van deze week:

 • Het rapport van de Onderwijsraad, waarin wordt geadviseerd om te investeren in de volgende vijf punten: Leraren en schoolleiders om tevens het lerarentekort aan te pakken, gelijke kansen, leesvaardigheid verbeteren, levenslang leren, en een robuuster toetssysteem.
 • Meer dan de helft van de schoolleiders is tevreden over de heropening van VO-scholen, hoewel 56% aangeeft dat 1,5 meter afstand houden lastig is.
 • Het Rode Kruis heeft lesmateriaal over hygiëne ontwikkel voor leerlingen in het PO.
 • De Wereldbank adviseert schoolleiders in ontwikkelingslanden om: focus te houden op de basisbehoeften en op kwetsbare kinderen en ouders en de lokale gemeenschap te betrekken bij het nemen van besluiten.

 


LANDELIJK NIEUWS

Onderwijsraad: Vooruitzien voor jonge generaties

De Onderwijsraad heeft het rapport ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ gepubliceerd met vijf kernpunten waar de regering in moet investeren voor de toekomst. De adviezen zijn niet alleen gebaseerd op de afgelopen maanden, maar grijpen ook terug op de uitdagingen die er al voor Corona waren. De Onderwijsraad adviseert de overheid de lessons learned te evalueren. De vijf kernpunten:

 1. Investeer in leraren en schoolleiders
  Het lerarentekort was een groot probleem al voor de Corona crisis. Het is hard nodig nieuwe leraren en schoolleiders aan te trekken en het huidig schoolpersoneel te behouden. De Onderwijsraad adviseert dat er moet worden geïnvesteerd in leraren en schoolleiders, door bijvoorbeeld te investeren in het dichten van de salariskloof tussen het PO en VO. Ook kan geïnvesteerd worden in de salariëring van leraren die werken op scholen waar het lerarentekort het grootst is of op scholen met meer kansarme kinderen. Daarnaast moeten onderwijsprofessionals voldoende tijd krijgen en meer ondersteund worden in blended learning. Tenslotte moet geïnvesteerd worden in het aantrekkelijker maken van het beroep, zoals goede begeleiding van zij-instromers.
 2. Investeer in gelijke kansen
  De Corona crisis dreigt de kansenongelijkheid te vergroten, stelt de Onderwijsraad. Leerlingen die al kwetsbaar waren, worden extra hard geraakt. De Onderwijsraad adviseert de differentiatie in het onderwijsstelsel te verminderen en om overgangen en doorstroom te versoepelen en keuze- en selectiemomenten uit te stellen of te verzachten.
 3. Investeer in leesvaardigheid
  De Onderwijsraad benadrukt dat de leesvaardigheid onder een deel van de jongeren verder terugloopt. Oorzaken zijn bijvoorbeeld bibliotheken die al een tijdje zijn gesloten waardoor vooral kinderen worden getroffen die thuis onvoldoende leesondersteuning krijgen. Het bevorderen van ‘diep’ lezen moet een speerpunt zijn voor de overheid, gemeenten, scholen en bibliotheken samen. Dat vergt onder andere financiering van organisaties die scholen ondersteunen bij het leesoffensief.
 4. Investeer in arbeidsmarkttoeleiding en een leven lang ontwikkelen
  De overgang naar de arbeidsmarkt van jongeren die het onderwijs verlaten was al een aandachtspunt. Door de Corona crisis vallen bovendien werkplekken en praktijkmogelijkheden weg. De economische gevolgen van de Corona crisis maken het nog belangrijker dat volwassenen en werkenden blijven leren door bij-, op- of omscholing. De Onderwijsraad herhaalt dat geïnvesteerd moet worden in het combineren van werken en leren en in voorzieningen voor een leven lang ontwikkelen.
 5. Waarborg de functies van toetsing en examinering op overgangen
  De Onderwijsraad adviseert om verder te investeren in gestandaardiseerde toetsing, met name op overgangsmomenten in het onderwijssysteem. Toetsing moet worden ingezet om te checken of leerlingen de leerdoelen beheersen, om prestaties met medeleerlingen te vergelijken, maar ook om meer flexibele alternatieven te ontwikkelen (mondeling/digitaal) die tijdens een crisissituatie kunnen worden ingezet en doorstroom en overgang te garanderen.


  Heropening vo-scholen: Enquête onder schoolleiders

  Uit een enquête van de VO-raad onder 450 schoolleiders blijkt dat 62% tevreden is over hoe de opening van vo-scholen is verlopen. Daarnaast geeft 56% van de schoolleiders aan dat het behouden van 1,5 meter afstand tussen leerlingen een zeer grote uitdaging is. Hoewel het afstand bewaren in de klas goed lukt, is dit niet altijd het geval in de gangen, op het schoolplein en buiten school. Volgens de VO-raad constateren schoolleiders dat de noodzaak van de richtlijn niet door alle leerlingen wordt begrepen.
  Over het hybride onderwijs komt naar voren dat 54% van de schoolleiders het als moeilijk ervaart om onderwijs op afstand en fysiek onderwijs te combineren. Zo vrezen zij voor kwaliteitsverlies op de lange termijn.

Hygiëne op school: lesmateriaal van Rode Kruis
Nu scholen in het PO en VO weer (volledig of deels) opengaan, is hygiëne en afstand houden op school erg belangrijk. Het Rode Kruis heeft voor basisscholen in Nederland gratis hygiëne lesmateriaal ontwikkeld, wat onder andere bestaat uit eenvoudige video`s en opdrachten in spelvorm waarmee kinderen bijvoorbeeld leren waarom handen wassen en afstand houden belangrijk is. Ook biedt het Rode Kruis een online gastles aan waarbij een voorlichter onderwerpen over hygiëne behandelt en vragen van leerlingen beantwoordt.

 

INTERNATIONAAL NIEUWS

Schoolleiderschap in onzekere tijden

De Wereldbank beschrijft in een blog vier richtlijnen voor schoolleiders om het welzijn en de betrokkenheid van leerlingen te verbeteren wanneer zij weer naar school komen.

Focus eerst op de basisbehoeften: bij de heropening van scholen zou eerst aandacht moeten worden besteed aan de basisbehoeften van kinderen zoals voedsel, gezondheid en emotioneel welzijn. Genoemde voorbeelden zijn programma’s ontwikkeld tijdens de Ebola uitbraak in Liberia.

Focus op kwetsbare kinderen die beperkt toegang hebben tot onderwijs: in ontwikkelingslanden gaat het met name om leerlingen uit arme gezinnen en meisjes.

Focus op het betrekken van de lokale gemeenschap door middel van communicatie en samenwerking: tijdens de pandemie is veel geïnvesteerd in de communicatie met ouders en de lokale gemeenschap; deze communicatie is essentieel om te zorgen dat leerlingen weer naar school komen na de opening van scholen en om het leerproces verder te ondersteunen.

Hernieuwde focus op de behoeften van leerlingen en vernieuwing van het curriculum: deze reflectie en eventuele herziening is nodig om mogelijke achterstand te beperken en/of meer leerwinst te behalen.

Bekijk ook informatie voor:

Meest recente blogs: