Opzet van het onderzoek 

VOORTGEZET ONDERWIJS

Lees hier wat het onderzoek betekent voor deelnemende scholen in VO en wat de vier deelstudies inhouden.

Informatie voor deelnemende scholen

Wilt u deelnemen aan ons onderzoek? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar: inhaal.fgb@vu.nl

Wanneer u deelneemt aan het onderzoek ontvangt u een rapport met schoolspecifieke bevindingen. Hierbij wordt met name ingegaan op de effectiviteit van uw inhaal- en ondersteuningsprogramma op cognitieve prestaties, welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties van de deelnemende leerlingen.

U kunt deze rapportage gebruiken voor de verantwoording over de besteding van de ontvangen subsidie.

Deelname aan het onderzoek betekent:

A

Analyse LVS-gegevens (een onderzoeksassistent ondersteunt u om deze gegevens in een beveiligde CBS-omgeving in te lezen)

A

Interviews met contactpersoon, schoolleiding en de uitvoerders (tijdens en na afloop van het programma)

A

Focus groepen met leerkrachten en deelnemende leerlingen (tijdens en na afloop programma)

A

Observaties van de uitvoering van het programma

A

Online vragenlijst bij leerlingen naar welbevinden, zelfvertrouwen en de sociale competenties

Vier deelstudies bij VO

\

Deelstudie A

Inventarisatie van de aanvragen

Analyse van de programma’s naar type interventie en werkzame elementen (steekproef van 500 scholen om achterliggende doelen en ideeën van de programma’s in kaart te brengen).

>>> Lees meer

\

Deelstudie B

Kwantitatieve studie naar effectiviteit op cognitieve leerprestaties

We implementeren een kwantitatieve analyse van de effectiviteit van de programma’s middels data uit leerlingvolgsystemen (LVS).

>>> Lees meer

\

Deelstudie C

Kwalitatieve case studies

Studie naar de implementatie van de programma’s (werkzame elementen en ‘theory of change’) in een steekproef van 30 scholen en het extraheren van lessen voor andere onderwijsorganisaties.

>>> Lees meer

\

Deelstudie D

Kwantitatieve meting van sociaal-emotionele ontwikkeling en uitkomsten

Online vragenlijst bij leerlingen om de gevolgen van de programma’s voor het welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties te meten.

>>> Lees meer

Bekijk deelstudie A Bekijk deelstudie B Bekijk deelstudie C Bekijk deelstudie D Lees de blog Lees het rapport Bekijk de enquête Bekijk de vragenlijst

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het VO onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VVE

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voorschools onderwijs?