Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan de antwoorden op veelgestelde vragen van deelnemende scholen of andere instanties. Heeft u vragen? Wellicht staat het antwoord hier al tussen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Vul dan het vragen formulier in. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden en de informatie toevoegen aan deze pagina.

Vragen van deelnemende scholen

Deelnameplicht

Zijn we als school verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek?

In de subsidieregeling van OCW staat dat scholen die middelen ontvangen uit de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s de verplichting hebben om mee te werken aan de evaluatie van de regeling. Dit onderzoek valt daar ook onder.

NB: Dit geldt niet voor het kwantitatieve deel (deelstudie 2 van het PO-onderzoek, B van VO). Omdat dit onderzoek overdracht van persoonsgegevens betreft die niet als zodanig in de regeling wordt benoemd, kan dit niet verplicht worden gesteld.

Is deelname ook verplicht voor VVE instellingen?

Ja, VVE instellingen zijn verplicht om deel te nemen aan alle onderdelen van het evaluatieonderzoek waarvoor zij uitgenodigd worden. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-29729.html)

Onze school heeft in de eerste tranche een subsidieaanvraag gedaan. Moeten wij ook deelnemen aan het onderzoek?

Het onderzoek is alleen uitgezet onder scholen die in tranche 2 een subsidieaanvraag hebben gedaan. Als uw school in de eerste tranche een aanvraag heeft ingediend, hoeft u dus niet mee te doen aan het onderzoek. Wanneer uw school zowel in de eerste als de tweede tranche een aanvraag heeft ingediend, doet u uiteraard wel mee.

Ik zie op de website staan dat deelname verplicht is, maar ik heb niks ontvangen?

Niet alle scholen die in tijdvak 2 subsidie hebben aangevraagd, doen mee aan alle deelstudies. U krijgt nog of u heeft al een mail ontvangen als u kunt deelnemen aan een deelstudie. 

Deelnemerslijst

Tot wanneer kunnen basisscholen uiterlijk doorgeven welke leerlingen deelnemen aan hun inhaal- en ondersteuningsprogramma’s?

Dit kan tot uiterlijk 1 februari 2021.

Hoe kunnen deelnemerslijsten worden gedeeld?

Om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te kunnen evalueren, gebruiken wij onder andere data van leerlingvolgsystemen. Dit gebeurt via de terminals van het CBS, waar op veilige wijze, anoniem, analyses zijn te doen. Dit kan als uw school meedoet aan het leergroeiproject van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), waar u apart berichten over heeft ontvangen. Bij de daar beschikbare data ontbreekt echter een gegeven wat we voor dit onderzoek wél nodig hebben. Namelijk het gegeven of een leerling heeft deelgenomen aan een ondersteuningsprogramma of niet. Daarom is het voor ons dus noodzakelijk om dit ene aanvullende gegeven bij u als school direct op te vragen. We vragen u dan ook om ons een lijst aan te leveren met daarin enkele gegevens van alleen de leerlingen die op uw school hebben deelgenomen aan een ondersteuningsprogramma, zodat we daarmee binnen NCO kunnen oormerken welke leerlingen aan een inhaal- of ondersteunings-programma hebben deelgenomen.

We hebben van de deelnemers alleen de deze gegevens nodig (we verzoeken u vanuit privacy-oogpunt géén andere gegevens mee te sturen): geslacht, postcode (incl. letters), huisnummer, geboortedatum.

U kunt deze gegevens als volgt versturen:

(1) Als u het niet heeft gedaan, installeer 7-zip (achteraan dit document vindt u een handleiding daarvoor).

(2) Maak een Excelbestand met per deelnemer, in kolom A Geslacht, kolom B Geboortedatum, kolom C Postcode (4 cijfer+2letters) en kolom D huisnummer. Meer gegevens toevoegen is onwenselijk (i.v.m. privacy). Gebruik uw BRIN6 in de naam van het Excelbestand door het ‘Deelnemers <uw BRIN6>’.xlsx te noemen.

(3) Selecteer het Excelbestand, rechtermuisknop, ga naar 7-zip en daarna naar ‘Toevoegen aan archief…’  

(4) Dit opent een nieuw scherm. Hierin kunt u bovenin de naam van het zip-document bepalen en kun u een wachtwoord ingeven (en bevestigen). Klik vervolgens op ok. Dit creëert een bestand dat alleen met het wachtwoord is te openen.

(5) Alleen dit document stuurt u per email naar inhaal.fgb@vu.nl

(6) Vervolgens stuurt u de schoolnaam en het wachtwoord per SMS naar 06-18994041. Zet het wachtwoord nooit in de mail zelf waarin u ook de zip-file meestuurt.

Waarom moeten we ons aanmelden voor NCO en daarnaast nog een deelnemerslijst sturen?

Zowel NCO als de onderzoekers van de VU kunnen uit geen enkele bron dan de scholen achterhalen welke leerlingen meedoen aan de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Scholen zijn niet gehouden dit te rapporteren aan het ministerie, en er is ook geen manier waarop dit in de gegevens van het CBS kan komen behalve als onze partners bij het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs dit inlezen. Dus om de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s goed te kunnen onderzoeken is het wel belangrijk dat de onderzoekers van de VU weten welke leerlingen precies deel hebben genomen aan het programma, zodat ze die leerlingen in de NCO-data kunnen oormerken en de leerlingen die mee hebben gedaan kunnen vergelijken met leerlingen die niet mee hebben gedaan. Daarom wordt er, naast deelname aan het NCO leergroeiproject, gevraagd om (op AVG-proof manier) een lijst naar de VU te sturen van welke leerlingen hebben deelgenomen, zodat zij de koppeling kunnen leggen met de NCO-leergroei data. Het gaat daarbij om een lijst van geboortedatum, geslacht, postcode en huisnummer van deelnemende leerlingen.

Moeten ouders toestemming geven voor het versturen van de lijsten met AVG gegevens van leerlingen die deelnemen aan de inhaal en ondersteuningsprogramma’s?

De grondslag van de gegevensverwerking in dit onderzoek is zgn gerechtvaardigd belang. U hoeft van de AVG daarom geen toestemming van de ouders te vragen, te meer omdat het onderzoek geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. U levert alleen adres, de geboortedatum en het geslacht van het kind aan, waarbij deze gegevens door de onderzoekers zodanig worden gebruikt dat de identiteit van het kind niet herleidbaar is. Het is echter wel verplicht ouders te verwittigen dat dit gebeurt, en de optie te geven bezwaar te maken. Als u ons mailt  zullen we u een voorbeeldmail leveren die u naar ouders kan sturen.

Stel hier uw vraag

13 + 15 =