Opzet van het onderzoek 

PRIMAIR ONDERWIJS

Lees hier wat het onderzoek betekent voor deelnemende scholen in PO en wat de vier deelstudies inhouden.

Informatie voor deelnemende scholen

Wilt u deelnemen aan ons onderzoek? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar: inhaal.fgb@vu.nl

Wanneer u deelneemt aan het onderzoek ontvangt u een rapport met schoolspecifieke bevindingen. Hierbij wordt met name ingegaan op de effectiviteit van uw inhaal- en ondersteuningsprogramma op cognitieve prestaties, welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties van de deelnemende leerlingen.

U kunt deze rapportage gebruiken voor de verantwoording over de besteding van de ontvangen subsidie.

Deelname aan het onderzoek betekent:

A

Interviews met schoolleiding/bovenschools management en uitvoerders (vooraf, tijdens en na afloop van het programma)

A

Deelname focusgroep met ouders en kinderen (tijdens en na afloop programma)

A

Observaties van de uitvoering van het programma (indien mogelijk i.v.m. Corona richtlijnen)

A

Analyse LVS-gegevens

A

Online vragenlijst bij ouders en leerlingen bovenbouw naar motivatie voor schoolvakken, tevredenheid met school en zelfvertrouwen (voor en na het programma)

Vier deelstudies bij PO

\

Deelstudie 1

Inventarisatie van de aanvragen

Documentonderzoek en interviews naar het type interventie en de werkzame elementen.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 2

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse van LVS-NCO-data en een survey naar de effectiviteit op de cognitieve leerprestaties.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 3

Kwalitatieve case studies

Kwalitatieve case studies om een beeld te krijgen van werkzame elementen van de programma’s.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 4

Kwantitatieve meting

Online vragenlijst aan ouders over de gevolgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

>>> Lees meer

Bekijk deelstudie 1 Lees de blog Lees het rapport Bekijk de enquête Bekijk deelstudie 2 Bekijk deelstudie 3 Bekijk deelstudie 4 Bekijk vragenlijst

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek VVE/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in voorschools en voortgezet onderwijs?