Voortgezet onderwijs

DEELSTUDIE C

Lees hier wat we per deelstudie in VO onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Kwalitatieve case studies

Deelstudie C bestaat uit kwalitatieve case studies bij een gestratificeerde steekproef van 30 VO-scholen met een gefinancierd programma, die bereid zijn mee te werken aan ons onderzoek en gezamenlijk expertise op te bouwen en te delen. Stratificatie gebeurt aan de hand van de gegevens uit deelstudie 1, en we hanteren als extra inclusiecriterium dat minstens 100 leerlingen deel moeten nemen aan het programma (voor voldoende onderscheidingsvermogen – uit de inventarisatie van tijdvak 1 blijkt dat de meeste VO-scholen hieraan voldoen).

In de case studies onderzoeken we de implementatie van de programma’s, en onderzoeken we werkzame elementen en ‘theory of change’ van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in meer detail. De specifieke dataverzameling hangt af van de looptijd en duur van de interventies in geselecteerde scholen, maar bestaat in ieder geval uit interviews met de contactpersoon vooraf van het programma, de uitvoerders tijdens en de schoolleiding na afloop. Tijdens het programma doen we ook observaties, en tijdens en na afloop organiseren we een focusgroep met een panel van leraren van de school en deelnemende leerlingen. Dit resulteert per school in een portret van het programma, van ontwerp tot implementatie, en kwalitatieve observaties over werkzame elementen, condities en beperkingen, en de mate waarin de theory of change ook werkelijk is uitgevoerd.

Andere deelstudies bij VO

\

Deelstudie A

Inventarisatie aanvragen

Analyse van de programma’s naar type interventie en werkzame elementen (steekproef van 500 scholen om achterliggende doelen en ideeën van de programma’s in kaart te brengen).

>>> Lees meer

\

Deelstudie B

Kwantitatieve studie naar effectiviteit op cognitieve leerprestaties

We implementeren een kwantitatieve analyse van de effectiviteit van de programma’s middels data uit leerlingvolgsystemen (LVS).

>>> Lees meer

\

Deelstudie D

Kwantitatieve meting van sociaal-emotionele ontwikkeling en uitkomsten

Online vragenlijst om de gevolgen van de programma’s voor het welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties te meten.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het VO onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VVE

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voorschools onderwijs?