Voortgezet onderwijs

DEELSTUDIE A

Lees hier wat we per deelstudie in VO onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Categoriseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

In de eerste deelstudie analyseren we de aanvragen uit tranche 2, voortbouwend op de inventarisatie die al door ons is uitgevoerd op een selectie van aanvragen uit tijdvak 1. Hierin brengen we de aangevraagde programma’s in tijdvak 2 in kaart, voor zover gerapporteerd in de aanvraagformulieren, naar type interventie (verlengde schooldag, herfstschool etc) en werkzame elementen zoals geïdentificeerd in onze eerdere literatuurreview. Dit zijn:

  • het aantal uren (zowel intensiteit per dag/week als duur in weken) per leerling,
  • samenwerking met ouders,
  • incentives om deelname te garanderen (met name voor vrijwillige zomerscholen/naschoolse en weekendprogramma’s),
  • inhoud en structuur van het programma,
  • kwalificaties en training van de begeleiders
  • groepsgrootte
  • aansluiting op het reguliere curriculum en de instructie in de klas

Deze analyse resulteert in een inventarisatie van de programma’s die we gebruiken voor deelstudies B-D. Vervolgens bekijken we waarom scholen voor de aangevraagde interventies hebben gekozen, welke doelgroep en beoogde doelen ze voor ogen hebben en onder welke condities ze verwachten dat de interventies effect hebben; oftewel de ‘theory of change’ van de aangevraagde ondersteunings- en inhaalprogramma’s.

Deze theory of change brengen we al in kaart met de bovenstaande documentanalyse van aanvraagformulieren. Uit de inventarisatie van de aanvragen uit tijdvak 1 blijkt echter dat veel aanvragen maar beperkt duidelijk maken wat de verwachte werkzame elementen zijn. Daarom vullen we de document-analyse aan met telefonische semi-gestructureerde-interviews en een korte online vragenlijst met in de aanvraag genoemde contactpersonen bij een gestratificeerde steekproef van 100 scholen (op basis van interventie, doelen, doelgroepen, percentage leerlinggewicht, schoolniveau’s en geografische spreiding, inclusief alle scholen in het Caribisch gebied). In deze interviews vragen we naar verwachte werkzame elementen en ook naar de mate waarin scholen beoogde doelgroepen bereiken en potentiele knelpunten en succesvolle strategieën. Deze delen we al met andere scholen in een eerste webinar (zie kennisbenutting).

Andere deelstudies bij VO

\

Deelstudie B

Kwantitatieve studie naar effectiviteit op cognitieve leerprestaties

We implementeren een kwantitatieve analyse van de effectiviteit van de programma’s middels data uit leerlingvolgsystemen (LVS).

>>> Lees meer

\

Deelstudie C

Kwalitatieve case studies

Studie naar de implementatie van de programma’s (werkzame elementen en ‘theory of change’) in een steekproef van 30 scholen en het extraheren van lessen voor andere onderwijsorganisaties.

>>> Lees meer

\

Deelstudie D

Kwantitatieve meting van sociaal-emotionele ontwikkeling en uitkomsten

Online vragenlijst om de gevolgen van de programma’s voor het welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties te meten.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het VO onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VVE

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voorschools onderwijs?