Voortgezet onderwijs

DEELSTUDIE D

Lees hier wat we per deelstudie in VO onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Welbevinden, zelfvertrouwen en sociale competenties

Deelstudie D gaat over de gevolgen van de programma’s voor het welbevinden, het zelfvertrouwen en de sociale competenties van de deelnemende leerlingen. We nemen een online vragenlijst af bij leerlingen van een gestratificeerde steekproef van VO-scholen in de tweede tranche (streven: 100 scholen, waaronder de scholen uit deelstudies 2/3).

De online vragenlijst wordt vooraf en na afloop van het programma afgenomen. Scholen ontvangen een link die zij versturen naar ouders. Ouders sturen deze link door naar hun kinderen die de vragenlijsten invullen. De vragenlijst meet motivatie (IMI; Deci & Ryan, 2000), academisch zelfconcept (Self-Description Questionnaire II; Marsh et al., 2005), schoolwelbevinden (schoolvragenlijst; Smits & Voorst, 2006), en sociale acceptatie (PRIMA; Vandenberghe et al., 2011).

We bevragen de leerlingen op twee momenten: aan de start van, en na afloop van het programma. Ook niet-deelnemende leerlingen wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. Om te zien of het programma het welbevinden, zelfvertrouwen en de sociale competenties van de deelnemende leerlingen beïnvloedt, toetsen we of deze variabelen specifiek veranderen voor deelnemers, relatief aan de controlegroep. Op schoolniveau berekenen we een maat voor het effect van de interventie op welbevinden, zelfvertrouwen en sociale competenties. Zoals in deelstudie B correleren we deze maat vervolgens met de informatie over werkzame elementen van het programma binnen de school, zoals in kaart gebracht in deelstudie A. Hierdoor achterhalen we welke kenmerken van de programma’s samenhangen met effecten op welbevinden, zelfvertrouwen en sociale competenties.

Deelnemende scholen krijgen als tegenprestatie een kort rapport over de resultaten op de eigen school. We verwachten dat scholen graag meewerken gezien de sterke interesse naar leerling-welbevinden, zelfvertrouwen en sociale competenties.

Andere deelstudies bij VO

\

Deelstudie A

Inventarisatie aanvragen

Analyse van de programma’s naar type interventie en werkzame elementen (steekproef van 500 scholen om achterliggende doelen en ideeën van de programma’s in kaart te brengen).

>>> Lees meer

\

Deelstudie B

Kwantitatieve studie naar effectiviteit op cognitieve leerprestaties

We implementeren een kwantitatieve analyse van de effectiviteit van de programma’s middels data uit leerlingvolgsystemen (LVS).

>>> Lees meer

\

Deelstudie C

Kwalitatieve case studies

Studie naar de implementatie van de programma’s (werkzame elementen en ‘theory of change’) in een steekproef van 30 scholen en het extraheren van lessen voor andere onderwijsorganisaties.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het VO onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek PO/VVE

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in primair en voorschools onderwijs?