Primair onderwijs

Deelstudie 1

Lees hier wat we per deelstudie in PO onderzoeken en wat de resultaten van de deelstudies zijn.

Categoriseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

In de eerste deelstudie maken we allereerst een documentanalyse van de aanvraagformulieren, voortbouwend op de inventarisatie die al door ons is uitgevoerd op een selectie van aanvragen uit tranche 1. Hierin brengen we de aangevraagde programma’s in tranche 2 in kaart naar type interventie (verlengde schooldag, herfstschool etc) en werkzame elementen zoals geïdentificeerd in onze eerdere literatuurreview (duur, gekwalificeerde leerkracht etc).

Vervolgens bekijken we waarom scholen voor de aangevraagde interventies hebben gekozen, welke doelgroep en beoogde doelen ze voor ogen hebben en onder welke condities ze verwachten dat de interventies effect hebben; oftewel de ‘theory of change’ van de aangevraagde ondersteunings- en inhaalprogramma’s.

Deze theory of change brengen we verder in kaart met telefonische semi-gestructureerde-interviews en een korte online vragenlijst met in de aanvraag genoemde contactpersonen bij een gestratificeerde steekproef van 500 scholen.

Andere deelstudies bij PO

\

Deelstudie 2

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyse van LVS-NCO-data en een survey naar de effectiviteit op de cognitieve leerprestaties.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 3

Kwalitatieve case studies

Kwalitatieve case studies om een beeld te krijgen van werkzame elementen van de programma’s.

>>> Lees meer

\

Deelstudie 4

Kwantitatieve meting

Online vragenlijst aan ouders over de gevolgen voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

>>> Lees meer

Resultaten

Gedurende ons onderzoek werken we nauw samen met scholen/instellingen en andere partners in de sector (PO-raad, onderwijsinspectie, ministerie) om opgebouwde kennis te delen, zo mogelijk nog tijdens de uitvoering van programma’s. De (deel)resultaten kunt u hier nalezen.

Aanvraag NRO

Wilt u een kopie van de aanvraag van het PO/VVE onderzoek bij het NRO inzien? Deze kunt u hier downloaden.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Lees hier de meest gestelde vragen van scholen en onze antwoorden. 

Voorbeelden

Wilt u weten hoe anderen het doen? Wij delen goede voorbeelden van programms’s op scholen.

Onderzoek VVE/VO

Wilt u lezen over vergelijkbare onderzoeken die wij doen bij scholen in voorschools en voortgezet onderwijs?